Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Home  >>  Aktualności  >>  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

8 sierpnia 2018

Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące w okresie od 14.08.2018 r. do 13.08.2021 r.

W styczniu 2018 roku powstało, powołane przez ustawodawcę (podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP). Organ sprawujący nadzór nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przejął on szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które dotychczas przysługiwały gminom.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650,710) od 1 stycznia 2018 r. PGWWP, konkretnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dla danego terenu zatwierdza ostatecznie taryfy a tym samym przesądza o cenie wody i ścieków.

W przypadku MPWIK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam. taryfy na okres 3 lat zatwierdza Dyrektor RZGW w Warszawie, a nie tak jak w latach ubiegłych Rada Miasta / Rada Gminy/ Rada Miejska. Zatem należy podkreślić, że w związku z wprowadzonymi przez Parlament RP zmianami, prezydent miasta, burmistrz bądź wójt gminy, ani przedstawiciele mieszkańców w osobach radnych, nie mają żadnego wpływu na kształtowanie się opłat za wodę i ścieki.

W związku z powyższym podajemy do wiadomości, iż Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie numer WA.RET.070.1.110.6.2018 z dniem 14.08.2018 wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów oraz Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze.

Umieszczamy taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. tekst jednolity poz. 1152.