Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ODO – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ODO

Home  >>  Dla Klienta  >>  ODO

Polityka Bezpieczeństwa Informacji
OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o (MPWiK sp. z o. o) z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110) ul. Cicha 8, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
  2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez MPWiK sp. z .o.o.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez MPWiK sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:
I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
MPWiK sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.
II. Ograniczenie celu
MPWiK sp. z o.o. zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
III. Minimalizacja danych
MPWiK sp. z o.o. przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.
IV. Ograniczenie przechowywania
MPWiK sp. z o.o. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
V. Prawidłowość danych
MPWiK sp. z o.o. zapewnia aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Firma podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.
VI. Integralność i poufność
MPWiK sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
VII. Prawa podmiotów danych
MPWiK sp. z o.o. respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.
VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
MPWiK sp. z o.o. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
IX. Domyślna ochrona danych
MPWiK sp. z o.o. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.
X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. MPWiK sp. z o.o. wdrożyła środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez MPWiK sp. z o.o. Firma ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.
XII. Inspektor Ochrony Danych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji
Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie BIP MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w sekcji “Inspektor Ochrony Danych” oraz w sekcji “Ochrona danych osobowych” w części “Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych”.

Klauzule informacyjne

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (do pobrania)

Klauzula Informacyjna