Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Taryfa

Home  >>  Dla Klienta  >>  Taryfa

Taryfa i cennik

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kam. uprzejmie informuje, że zgodnie z Decyzją nr WA.RET.070.1.110.6.2018 z dnia 20.06.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów oraz Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze.

Ceny i stawki opłat netto przedstawiono poniżej:

Opłaty za wodę i ścieki od 14.08.2020 r. do 13.08.2021 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda
  

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
   

3,73 zł./m3
5,01 zł./m3

 Ścieki:  

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
   

5,91 zł./m3
6,23 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł.  6,71 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,05 zł.  4,05 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł.  6,11 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.