Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Obsługa klienta – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Obsługa klienta

Home  >>  Dla Klienta  >>  Obsługa klienta

PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ i/LUB KANALIZACYJNEJ

 1. Wystąpienie do MPWiK o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków
 2. Wystąpienie do MPWiK o wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza
 3. Wydanie warunków technicznych
 4. Opracowanie projektu technicznego przez uprawnionego projektanta i uzgodnienie dokumentacji projektowej
 5. Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza / Wniosek zlecenia wykonania robót
 6. Wykonanie i odbiór przyłączy
 7. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

ZAWIERANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z TYTUŁU ZMIANY ODBIORCY USŁUG


Nowy właściciel/dysponent prawny nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien wystąpić do MPWiK Sp. z o.o. z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z załącznikami:

 • Osoby fizyczne – akt własności nieruchomości/umowa najmu/inny dokument określający tytuł prawny do nieruchomości
 • Instytucje i firmy:
  • wyciąg z KRS lub CEiDG
  • akt własności nieruchomości/umowa najmu/inny dokument określający tytuł prawny do nieruchomości


Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta, ul. Cicha 8, pokój nr 13
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: bok@mpwik-skarzysko.pl ).