Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Stacja Uzdatniania Wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Stacja Uzdatniania Wody

Home  >>  O Firmie  >>  Stacja Uzdatniania Wody

Stacji Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody „BZIN” położona jest w południowo-zachodniej części miasta Skarżysko-Kamienna przy ul. Cichej 8, na działkach o numerach ewidencyjnych 154/15; 154/16; 154/17; 154/18; 154/44 i 72, obręb 9 – Zachodnie o łącznej powierzchni 12 711 m².

Stacja „BZIN” uzdatnia wodę pobieraną z pięciu studni głębinowych z utworów triasowych, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w ilości Qe = 611 m³h przy depresji Se = 6,5 – 13,0m, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, ważne do dnia31.12.2030r. Woda surowa podawana jest ze studni wierconych (nr: 1, 1A, 3, 3B, 4) pompami głębinowymi. Aktualnie pobierana woda surowa ze studni głębinowych charakteryzuje się ponadnormatywną (uśrednioną) zawartością związków żelaza – 0,4mg/dm³ (Fe) i związków manganu – 0,30 mg/dm³ (Mn). Dla usunięcia nadmiernych ilości żelaza i manganu z wody surowej, poddawana jest ona procesowi uzdatniania.

SUW „BZIN” do uzdatniania wody, stosuje technologię uzdatniania firmy CULLIGAN w oparciu o klasyczny jednostopniowy proces filtracji na dwunastu filtrach Cleer UFP 100 Hi Flo 9.Układ filtracji składa się z dwunastu filtrów ciśnieniowych Ø 2500 mm pośpiesznych, ze złożem katalitycznym do usuwania żelaza i manganu typu UFP 100. Wstępne usuwanie zanieczyszczeń, odbywa się poprzez napowietrzanie wody surowej w dwóch urządzeniach aeracyjnych FERMAWAY składających się z rur mieszających OXYMIXER. Do rur mieszających doprowadzona jest ze studni głębinowych woda oraz powietrze. Następnie po wymieszaniu wody z powietrzem jest ona wtłaczana pod powierzchnię wody w zbiorniku. W wyniku napowietrzania następuje natlenienie wody surowej do poziomu 8÷10 mg O2/ltr. oraz usunięcie z wody związków gazowych np. dwutlenku węgla czy siarkowodoru. W zbiorniku wody surowej następuje rozpoczęcie procesu utleniania związków żelaza i manganu. Przy pomocy zestawu pomp pośrednich II° woda ze zbiornika kontaktowego (wody surowej) skierowana jest do procesu filtracji na filtry ze złożem mineralnym i katalitycznym typ UFP 100 Specjal Super Iron Hi Flo 9 (12 sztuk), na których następuje redukcja związków żelaza i manganu. W czasie pracy filtrów, w celu aktywacji złoża, następuje dozowanie roztworu podchlorynu sodu NaOCl. Woda przefiltrowana po urządzeniach uzdatniających podlega dezynfekcji roztworem NaOCl a następnie doprowadzona zostaje do zbiorników wody czystej (uzdatnionej) zlokalizowanych na terenie stacji. Woda poddawana jest stałej dezynfekcji przy pomocy lampy UV. Ze zbiorników retencyjnych woda podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej zestawem pomp sieciowych III° o wydajności roboczej     Q = 750 m³/h; H = 65 m sł. wody.

Filtry, płukane są wodą surową w cyklach ustalonych w czasie rozruchu technologicznego.

Wydajność Stacji Uzdatniania Wody wynosi Q dob. = 13 200 m³/d . Jakość wody uzdatnionej po procesie filtracji spełnia wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. poz. 1989).

Praca urządzeń Stacji Uzdatniania Wody jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi. Kontrolę nad pracą zespołów stacji, sprawuje personel techniczny MPWiK w Skarżysku-Kamiennej.