Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ODO

Home  >>  Dla Klienta  >>  ODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8, spełniając swój ustawowy obowiązek umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez MPWiK. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: bok@mpwik-skarzysko.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8  informuje, że jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora: mail: bok@mpwik-skarzysko.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) – iod@mpwik-skarżysko.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do wykonania zlecenia/ realizacji wniosku/ zawarcia i realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,  zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a,b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem i realizacji przez niego zadań.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych wynika w szczególności z:
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo telekomunikacyjne;
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks Cywilny;
 • wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.
 1. Informujemy, że masz prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • wycofania dopuszczonej przepisami zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile zgoda została przez Ciebie wyrażona – w tym celu możesz się skontaktować z pracownikiem Administratora w dowolnym momencie;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
  • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz o adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych,
 1. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego.